Regionálna stratégia TRANSDANUBE

Lokalita:  Podunajský región
Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Projekt: 2013
Status: regionálna stratégia, regionálny akčný plán
   
Autori Ing. arch. Július Hanus, PhD.
  Ing. Ľubomír Macák
Ing. Pavol Petrík

 

Štúdia bola realizovaná v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom v rámci medzinárodného projektu TRANSDANUBE. Projekt bol financovaný z Operačného programu Juhovýchodná Európa (OP South-East Europe) a jeho hlavným zámerom je rozvoj turistických atrakcií v regiónoch pozdĺž toku Dunaja, prostredníctvom podpory trvaloudržateľnej mobility, prírodného bohatstva a kultúrneho dedičstva.

 

Prepojenie jednotlivých úrovní cieľov

 


Stanovenie rozvojových opatrení, v rámci regionálneho akčného plánu, sleduje existujúci potenciál rozvoja Dunaja v nadväznosti na spoločnú víziu rozvoja udržateľnej mobility a turizmu v Podunajskom území, pričom ako kľúčové špecifické rozvojové oblasti boli identifikované:

  • Malý Dunaj,
  • CHKO Dunajské luhy a Zdrž Hrušov a
  • vodná doprava na Dunaji.

Stratégia, v nadväznosti na víziu projektu, definuje ciele, priority a opatrenia v oblasti rozvoja udržateľnej mobility, turizmu, informovanosti a marketingu, ako aj organizačného a legislatívneho rámca, ktoré podporia zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu a prispejú k zabezpečeniu rozvoja sektora cestovného ruchu a jeho prepájanie v podunajskom priestore pre obdobie 2014-2022. Na dosiahnutie týchto cieľov Regionálny akčný plán navrhuje súbor konkrétnych projektov s podrobným popisom, indikatívnym rozpočtom a horizontom realizácie až do roku 2022.

Štúdia pozostáva:

  1. Regionálna stratégia pre rozvoj udržateľnej mobility a turizmu v Podunajskom regióne
  2. Regionálny akčný plán pre rozvoj udržateľnej mobility a turizmu v Podunajskom regióne

 

Prepojenie jednotlivých úrovní cieľov
Prepojenie regionálnej stratégie a regionálneho akčného plánu
Regionálny akčný plán pre oblasť 1 Ponuky udržateľnej mobility
Regionálny akčný plán pre oblasť 2 Produkty udržateľného CR
Regionálny akčný plán pre oblasť 3 Informácie a marketing
Regionálny akčný plán pre oblasť 4 Finančné možnosti, organizačný a legislatívny rámec
Mapa riešeného územia
transdanube.png