Spoločná UŠ rozvoja slovensko – maďarského prihraničného územia

Pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je v rokoch 2015-2017 spracovávaná Spoločná urbanistická štúdia rozvoja slovensko – maďarského prihraničného územia. Jedná sa o aktivitu realizovanú v rámci činnosti Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky ochrany životného prostredia a ochrany prírody, pracovná skupina pre oblasť územného plánovania.

 

 

Spoločným cieľom štúdie slovensko-maďarského prihraničného územia je aktualizácia vzájomných poznatkov v oblasti územného plánovania oboch susediacich krajín, koordinácia slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce z hľadiska základných demografických, sociálnych a ekonomických východísk podmieňujúcich územný rozvoj, z hľadiska rozvoja dopravnej a technickej infraštruktúry, ochrany životného prostredia a ochrany prírody. Jednou z priorít je posúdenie územných plánov a plánov regionálneho rozvoja z hľadiska podpory rozvoja bilaterálnych vzťahov a vzájomnej spolupráce.

Úlohou štúdie je zhodnotenie spoločných príležitostí a možností územného rozvoja slovenského a maďarského prihraničného územia v súlade s aktivitami regionálnych a miestnych inštitúcií, získanie komplexných poznatkov o možnostiach a limitoch rozvoja prihraničného územia, o koordinácií územných prejavov odvetvových a prierezových zámerov. Štúdia bude prezentovať zámery pre rozvoj prihraničných regiónov, najmä z hľadiska vzájomného zosúladenia výhod pre spoločnú spoluprácu v územnom rozvoji, ktorý má zabezpečiť územnú súdržnosť v rozvoji dopravnej a technickej infraštruktúry, sociálnu súdržnosť, spoločnú ochranu a využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva.

Pre účely spracovania Štúdie bola, ako podporný nástroj, vytvorená on-line GIS aplikácia 

Slovak-Hungarian Spatial Study

 

 

 

Hlavným cieľom spoločnej štúdie je špecifikovanie základných princípov a návrhov pre územný rozvoj vo vymedzenom slovensko-maďarskom prihraničnom území z hľadiska:

  • podpory rozvoja prihraničnej spolupráce v záujme spoločných výhod,
  • identifikácie a preskúmania možností rozvoja v hospodárskych vzťahoch,
  • podpory rozvoja dopravnej infraštruktúry
  • zlepšením prístupnosti regiónu,
  • zlepšením vnútroštátnej dostupnosti,
  • s hlavným zámerom skvalitňovania možností prekračovania hraníc,
  • zosúladenia rozvoja technickej infraštruktúry,
  • podpory ochrany a racionálneho využívania prírodného a kultúrneho dedičstva hraničných regiónov,
  • podpory rozvoja cestovného ruchu,
  • návrhov na zosúladenie riešeného územia (okresov) s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou.