Plán udržateľného regionálneho turizmu a mobility BSK

(Sustainable Regional Tourism Mobility Plan)

Plán udržateľného regionálneho turizmu a mobility sme spracovali pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava. 

Dokument bol vypracovaný v období od septembra 2017 do marca 2018 v rámci medzinárodného projektu Transdanube.Pearls, pričom nadviazal na výsledky projektu TRANSDANUBE realizovaného v rokoch 2012 – 2014. Riešené územie je vymedzené hranicami Bratislavského kraja.

Zámerom úlohy bolo zhodnotiť súčasný stav udržateľnej dopravy (mobility) v nadväznosti na ponuky a produkty cestovného ruchu a prispieť k napĺňaniu cieľov a opatrení v oblasti rozvoja mobility, udržateľnej dopravy a rozvoja turizmu na území Bratislavského kraja.

 

 

Súčasťou dokumentu je tiež analýza súčasnej situácie v oblasti demografie, sídelnej štruktúry, využitia územia, prírodných zaujímavostí, či hospodárstva. Ďalej bol podrobne vyhodnotený stav cestovného ruchu a situácia udržateľnej regionálnej mobility. Na záver analytickej časti boli zmapované existujúce plány a projekty na území. Súčasť analytickej časti tvorí SWOT analýza – prehľadné zhodnotenie silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb.

Hlavným prínosom Plánu bolo identifikovať ciele a opatrenia prispievajúce k naplnenie spoločnej vízie, ktorá bola zadefinovaná partnermi v projekte TRANSDANUBE (r. 2014). Stanovená vízia ktorá stavia dopravu a mobilitu do širšieho kontextu rozvoja cestovného ruchu.

Napĺňanie špecifických cieľov sa bude realizovať prostredníctvom sústavy rozvojových opatrení. Pre každý špecifický cieľ boli navrhnuté samostatné opatrenia, ktoré sú definované tak, aby inovovali alebo dopĺňali ponuku existujúcich produktov a služieb v oblasti udržateľného turizmu a mobility. Spolu bolo stanovených a ďalej rozpracovaných 45 rozvojových opatrení, ktoré sú zoskupené do 4 hlavných tematických oblastí zameraných na:

 

  1.  Rozšírenie ponuky udržateľnej mobility
  2.  Zvýšenie kvality produktov cestovného ruchu
  3.  Inovatívne ponuky informácií a cielenú propagáciu cestovného ruchu
  4.  Lepšie finančné, organizačné a legislatívne podmienky v danej oblasti

 

Priestorové rozloženie vybraných opatrení je možné vidieť na našom plánovacom portáli po zapnutí vrstvy „PROJEKTY – Štúdia mobility 2018“.

 

PLÁNOVACÍ PORTÁL