PHSR MČ Bratislava - Nové Mesto

Program rozvoja mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2016-2020

V rokoch 2015-2016 sme vypracovali Program rozvoja mestskej časti Bratislava – Nové Mesto časti na roky 2016-2020. Jedná sa o strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii (Národná stratégia regionálneho rozvoja SR, aktualizácia z roku 2014), zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku (PHSR BSK na roky 2014-2020) a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce (v tomto prípade ÚPN hl. m. SR Bratislavy a územné plány zón na území MČ). Pri vypracovaní boli zároveň zohľadnené ciele a priority PHSR hl. m. SR Bratislavy na roky 2010-2020.

 

 

analytická časť

Obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja, definovanie podmienok udržateľného rozvoja.


strategická časť

Obsahuje stratégiu rozvoja pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja rešpektovaním princípov regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia.


programová časť

Obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja;

 

realizačná časť

Zameraná je na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja, systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja s ustanovením merateľných ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja formou akčných plánov.

 

finančná časť

Obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja.

 

Informačný systém PHSR

 

Počas spracovania dokumentu, ako podporný nástroj, bol vytvorený geografický informačný systém vo forme on-line aplikácie. Aplikácia je prístupná z on-line prostredia a umožňuje kalkulovať a prezentovať  vybrané informácie o riešenom území mestskej časti. Zároveň slúži ako podpora pri informovaní a publicite pre verejnosť.