Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2035

Pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je od roku 2015 spracovávaná Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2035.

Jedná sa o stredno- až dlhodobý strategický dokument národného významu, ktorého úlohou je integrovať potreby regionálnych aj odvetvových politík v jednom strategickom dokumente, na základe ich vzájomného zosúladenia a tak vytvoriť podmienky pre skutočné vyrovnávanie regionálnych disparít. Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky by mala vytvoriť základné predpoklady na dosiahnutie významného pokroku v národohospodárskej oblasti a v oblasti plánovania na národnej úrovni, zohľadniť medzinárodné trendy, požiadavky praxe a na základe toho stanoviť národné a odvetvové ťažiská, strednodobé rozvojové priority. V rámci novej stratégie budú definované typy problémových regiónov, ktoré sa stanú predmetom systémovej podpory zo strany štátu a budú súčasťou opatrení odvetvových stratégií jednotlivých ministerstiev.

 

 

 

Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja SR obsahuje:

  1. analýzu situácie v regiónoch,
  2. odhad vývoja v regiónoch,
  3. hlavné faktory rozvoja regiónov,
  4. stratégiu rozvoja,
  5. strategické ciele a prioritné oblasti rozvoja podľa jednotlivých vyšších územných celkov,
  6. priority a ciele rozvoja,
  7. inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie národnej stratégie,
  8. systém monitorovania a hodnotenia s určením merateľných ukazovateľov a spôsobu kontroly ich plnenia,
  9. nástroje podpory rozvoja,
  10. vecný a časový harmonogram realizácie národnej stratégie.

 

Pre účely spracovania Národnej stratégie bola vytvorená podporná

GIS aplikácia