"Feasibility study" Malý Dunaj

V spolupráci s Bratisalvským samosprávnym krajom sme v rámci projektu TRANSDANUDE spracovali Štúdia uskutočniteľnosti využitia vodného toku Malý Dunaj na vznik nových alternatívnych dopravných prepojení v podunajskom regióne. Riešené územie však pokrýva celkovo 50 sídiel pozdĺž 126,639 km Malého Dunaja. Budúci rozvoj zohľadňuje environmentálne, rekreačné a vodohospodárske faktory.

 

 

Koncepcia vybavenostných centier vodného toku Malý Dunaj v tejto štúdii definuje celkovo 22 bodov záujmu, do ktorých by mal byť usmerňovaný rozvoj služieb pre vodákov. Jednotlivé body, resp. centrá lokalizácie vybavenostných služieb pre športovú a rekreačnú plavbu sú definované näjme na základe polohového potenciálu ako aj s ohľadom na citlivé zásahy do prírodnej časti krajiny. Centrá sú koncipované ako hlavné body záujmu, do ktorých by mali byť udržateľným spôsobom usmerňované územné aktivity služieb pre športovú a rekreačnú plavbu.

 

 

Hoci je prioritne rozvíjaná vodná plavba, osobitá pozornosť bola venovaná intemodálnym konexiám dopravy do podoby fungujúceho systému rôznych druhov a foriem dopravy v riešenom území. Budúci rozvoj Malého Dunaja však je podmienený na základe národnej koncepcie rozvoja vodnej dopravy, resp. podľa príslušných právnych predpisov.