DonauRegionen+

Koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru

Ciele projektu

Globálnym cieľom pre priestorové plánovanie bolo zmapovanie rozvojového potenciálu strednej a dolnej časti Dunaja a jeho dôležitosti pre Európu ako významného rozvojového koridoru. Špecifický cieľ reprezentuje vypracovanie Spoločnej Donauregionen rozvojovej stratégie (D+ stratégia). Uvedený cieľ si vyžaduje zabezpečiť spoločnú kooperáciu expertov z oblasti plánovania zo zúčastnených krajín.

 

Špecifický cieľ projektu bol dosiahnutý prostredníctvom kombinácie: aktivít „zdola-nahor“ založených na identifikácií a hodnotení existujúcich stratégií dunajských NUTS3 regiónov,  cezdunajských regiónov a aktivít „zhora-nadol“ spojených s identifikáciou a hodnotením relevantných územno-plánovacích a regionálnych politík, dokumentov a systémov európskeho a národného významu. Projekt Donauregionen+ reprezentuje pokus o integráciu existujúcich relevantných európskych, národných, regionálnych a dôležitých lokálnych stratégií za účelom podpory dunajských regiónov, miest a prístavov, ktoré sú v zlej ekonomickej situácii, no majú potenciál pre trvalo udržateľný rozvoj.

 

www.donauregionen.net

 

Dôvod spracovania

Projekt Donauregionen identifikoval špecifické ukazovatele a následne disparity v rámci dunajských NUTS 3 regiónov. Výsledok porovnania týchto ukazovateľov ukazuje veľké rozdiely medzi oblasťami stredného a dolného toku Dunaja, ako aj medzi metropolitnými aglomeráciách a vidieckymi oblasťami. Stagnujúce a depresné regióny reprezentujú najmä vidiecke oblasti so slabou dopravnou dostupnosťou, predovšetkým cez Dunaj v tých častiach, kde tvorí štátnu hranicu. Prínos plánovania k riešeniu týchto disparít bolo aj výzvou spracovania projektu Donauregionen+. Identifikácia a mapovanie stratégií dunajských regiónov preukazuje veľkú pravdivosť ich plánovanie stavu, čo vedie k formulácii stratégie projektu zameranej na rozvoj plánovacieho nástroja, ktorý bude schopný nielen mapovať súčasnú situáciu o existujúcich stratégiách, ale tiež sledovať ich zmeny v čase. Projekt D + zmapoval stratégie na úrovni dunajských regiónov, navrhol cezdunajské (vo väčšine prípadov aj cezhraničné) stratégie s cieľom konverzie extenzívnych sídelných štruktúr, najmä menších centier, na atraktívne polycentrické cezdunajské rozvojové územia, respektíve ich previazanosť na dunajské metropolitné aglomerácie v tzv. ARGE DONAU subregiónoch.  

 

 

Metodický prístup

Projekt aktualizoval výsledky projektu Donauregionen tým, že doplnil analytickú časť o viacročné sledovanie údajov, čím sa umožnilo analyzovať dynamiku jednotlivých ukazovateľov za roky 1996 - 2008. Následne sa pomocou špecifickej metódy identifikoval dopad vybraných opatrení na hodnoty týchto ukazovateľov v jednotlivých regiónoch ku roku 2020. To znamená, že projekt mapuje vývoj špecifických ukazovateľov v konkrétnych regiónoch od roku 1996 do roku 2020. Na základe týchto údajov bolo možné vytvoriť SWOT analýzu na všetkých úrovniach projektu a stratégií. Stratégia sa skladá zo sektorových stratégií prírodných podmienok, sídelnej štruktúry, dopravy a technickej infraštruktúry a hospodárstva, pričom každá z nich pozostáva z identifikovaných faktorov rozvoja, globálneho a špecifických cieľov, priorít a opatrení. Opatrenia sú rozdelené do dvoch skupín, prvú skupinu tvoria opatrenia identifikované z existujúcich dokumentov a do duhej skupiny patria opatrenia navrhnuté expertami. Tieto stratégie zahŕňajú stratégie všetkých dunajských regiónov, stratégie tzv. cezdunajských regiónov (CDR) a ich zoskupení - ARGE subregiónov (AS), ktoré boli identifikované už v projekte Donauregionen. Stratégie cezdunajských regiónov, rovnako ako stratégie ARGE subregiónov predstavuje integráciu miestnych a regionálnych stratégií príslušných podunajských regiónov. Dôležitým faktom je, že väčšina CDR a všetky ARGEsubregióny majú cezhraničný, resp. trans-regionálny charakter. Prístup zdola nahor bol uplatnený pri identifikácii európskych a národných plánovacích vplyvov. Stratégie dvoch hierarchických úrovní boli vypracované paralelne s cieľom zabezpečiť vzájomnú komunikáciu. Dobré skúsenosti z projektu Donauregionen – rozdelenie povinností medzi partnerov sa uplatnili aj v projekte Donauregionen+. To umožňuje využiť skúsenosti z projektu Donauregionen. Prvom úlohou projektu bolo vypracovanie podrobnej metodiky, overenej na území SR. Táto metodika bola následne implementovaná jednotlivými koordinátormi príslušných aktivít projektu a upravená podľa pripomienok zúinteresovaných partnerov. Veľmi dôležitý dôraz bol kladený na vzájomnú komunikáciu (semináre organizované štvrťročne). Veľmi dôležitou súčasťou bola komunikácia cez internet (webový portál projektu). 

 

GiS portal

Pre dosiahnutie uvedeného zámeru bol v rámci projektu vytvorený portál D+ WEB, ktorý pozostáva z dvoch modulov – D+ WEB server a D+ GIS server. Účelom portálu, ktorý predstavuje hlavný výsledok projektu, je zabezpečiť lepšiu a pohodlnejšiu komunikáciu medzi expertmi v oblasti plánovania v podunajských regiónoch (predovšetkým v oblasti prírodných podmienkok, sídelnej štruktúry a ľudských zdrojov, dopravy a technickej infraštruktúry a hospodárstva).


Prírodné podmienky

Ľudské zdroje

Sídelná štruktúra

Technická infraštruktúra

Doprava