_PORADENSTVO

 • Štúdia posúdenia možností využitia územia v lokalite Bernolákovo – Triblavina
 • Štúdia uskutočniteľnosti „Vybudovanie zberných dvorov v Bratislave“
 • Štúdia možnosti prestavby areálu BCT
 • Štúdia kľúčových rozvojových projektov pre mesto Vysoké Tatry
 • Analýza súladu ÚPN VÚC Bratislavského kraja s OP Bratislavský kraj so zameraním na programový manuál pre MVRR SR
 • Analýza súčasného stavu ekonomiky SR pre MVRR SR
 • Podklady a konzultácie pre SEA - ÚPN mesta Liptovský Mikuláš
 • Podklady pre Zmeny a doplnky ÚPN obce Vígľaš
 • Podklady pre činnosť Spoločnej Slovensko-Rakúskej komisie pre priestorové plánovanie, územné usporiadanie a regionálnu politiku.
 • Podklady pre návrh vyhl. MVRR SR – UTP
 • Zabezpečenie odborne spôsobilej osoby pre obstaranie ÚPD MČ Bratislava - Rusovce
 • Prehodnotenie ÚPN mesta Modra
 • Žiadosť na NFP pre rekonštrukciu ZŠ s MŠ v Smoleniciach
 • Externý projektový manažment pre projekt Revitalizácia stredu obce Viničné
 • Správa o hodnotení strategického dokumentu OP Informatizácia spoločnosti na roky 2007-2013,
 • Technický audit ÚPN Z Záhorská Bystrica – Krče
 • Ex-ante hodnotenie OP ŽP
 • Konzultačná činnosť pri príprave UŠ CEPIT – Vajnory
 • Posudok na správu o hodnotení pre Predstaničný priestor Hl.stanice ŽSR v Bratislave
 • Vypracovanie podkladov pre UŠ - štrkopiesky Ragoňa
 • Konzultačné služby pre projekt Senec, Slnečné jazerá