životné prostredie

  • Plán ochrany pitných podzemných vôd v puklinových a krasovo-puklinových skalných územiach - PHARE
  • Cezhraničná spolupráca v ochrane prírody a manažmentu mokradí v povodí rieky Dunaj, Komponent 4 – Silická planina - PHARE - v rámci Environmentálneho programu pre povodie rieky Dunaja