_MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY

 • The spatial development of interregional co-operation in the Danube Space
 • Územný priemet koncepcie rozvoja poľsko-slovenského pohraničia
 • Analytická štúdia geoekonomického subregiónu Wien - Bratislava - Györ
 • Slovenská časť programu COPE-STAT
 • Súbor kartografických podkladov pre „Usporiadanie územia pracovného spoločenstva Podunajských krajín“
 • Koncepcia spolupráce regiónov, miest a prístavov v Podunajskom priestore (ARGE Donauländer) - časť Modelové riešenie slovenského územia
 • UŠ VÚC Lučenec – Salgótarján
 • Podkladová správa pre štúdiu OECD: Metropolitný región Viedeň - Bratislava
 • Projekt JORDES+, 1.etapa: Základný modul, časti Lokalizačná politika a Sídelná štruktúra
 • Projekt JORDES+, Regionálny model organizácie osídlenia a dopravy
 • Analýza RECOM SK - AT