Online aplikácia socio-ekonomickej charakteristiky Slovensko-maďarského prihraničného územia

Táto aplikácia prezentuje a tiež umožňuje vytvárať účelové grafické výstupy špecifických ukazovateľov (na úrovni LAU 1 alebo NUTS 3), ktoré boli použité v rámci "Štúdie uskutočniteľnosti s cieľom vytvoriť intermodálnych väzieb medzi verejnou a cyklistickou dopravou" (ďalej len "Štúdia"). Cieľom Štúdie bola analýza dopravného systému v Maďarsko-slovenskom pohraničí so zameraním na udržateľný cestovný ruch. Aplikácia zároveň umožňuje získať podrobnejšie informácie kliknutím na jednotlivé objekty (vrstvy).

Predmetom analýz boli:

1)      základné charakteristiky regiónu (t.j. obyvateľstvo, hospodárstvo);

2)      ukazovatele v sektore dopravy (motorizácia) a;

3)      kľúčové ukazovatele v oblasti cestovného ruchu (t.j. počet návštevníkov, počet prenocovaní).

 

http://gis.donauregionen.net/transhusk_data

 

 

Online aplikácia bola vytvorené v rámci projektu Transhusk Plus. Zodpovedným riešiteľom bol Inštitút priestorového plánovania a hlavnými riešiteľmi boli spoločnosti ISAX s.r.o. a AUREX spol. s r.o.

Projekt bol financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2017 – 2013.