_GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

 • Cykloportál Slovensko-maďarského prihraničného územia
 • Online aplikácia socio-ekonomickej charakteristiky Slovensko-maďarského prihraničného územia
 • Online aplikácia prezentujúca dopravné vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom
 • GIS obce Donovaly
 • GIS ÚP CMZ mesta Hlohovec
 • PIS KN Hlohovec
 • PIS KN mesta Nitra
 • PIS dopravy mesta Nitry
 • PIS KN MČ Bratislava - Nové Mesto
 • PIS dopravy MČ Bratislava - Ružinov
 • Software - mapy dopravnej siete a zastavaných plôch sídiel SR
 • Metodika čiastkových monitorovacích systémov Osídlenie a Využitie územia
 • Metodika jednotného spracovania ÚPD hlavného mesta SR Bratislavy – ÚTP podklady informačného systému o území – časť Urbanistické obvody a bloky
 • PIS MČ Bratislava – Nové Mesto
 • PIS MČ Bratislava – Ružinov
 • PIS katastra nehnuteľností MČ Bratislava - Nové Mesto
 • PIS mesta Trenčín
 • ÚIS VÚC okresu Žilina
 • GIS pre EIA VD Sereď – Hlohovec
 • Informačný systém o verejných investíciách
 • Informačný subsystém pre trvalo udržateľnú správu podzemných vôd v krasových územiach – projekt Stalagmite
 • Informačný systém stavebného poriadku – prototyp programového vybavenia
 • Návrh projektu Pracovného informačného systému pre Pracovnú skupinu Usporiadanie územia Pracovného spoločenstva Podunajských krajín – ARGE Donauländer
 • Aplikácia GIS pre Národnú banku Slovenska
 • Digitalizácia ÚPN SÚ Komárno
 • Digitálne spracovanie Zmien a doplnkov Aktualizácie ÚPN hlavného mesta SR Bratislavy 1993
 • Digitálna ortofotomapa mesta Trenčín