_EKOLÓGIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Spracovanie podkladov Alpsko-karpatského koridoru koridoru
 • EIA Lamačská brána
 • SEA ÚP mesta Pezinok
 • SEA ÚP mesta Štúrovo
 • SEA ÚP mesta Komárno
 • SEA ÚP mesta Dunajská Streda
 • SEA ÚPN-R Trnavského samosprávneho kraja
 • SEA ÚPN-R  Bratislavského samosprávneho kraja
 • SEA PHSR Bratislavského samosprávneho kraja
 • Logistický park ANYCH v obci Budimír
 • RÚSES okresu Nitra
 • Regionálna agenda 21 pre Stredné Pohronie
 • Zámer posúdenia vplyvov vodného diela Sereď – Hlohovec na životné prostredie
 • Hodnotiaca správa o vplyvoch vodného diela Sereď - Hlohovec na životné prostredie - časť územno-technické vplyvy
 • Zámer splavnenia dolného Váhu v úseku Sereď – Komárno - časť územno-technické vplyvy
 • Východisková environmentálna štúdia pre diaľnicu D1 v úseku Višňové – Martin
 • Správa o hodnotení vplyvov diaľnice D1 Jablonov - Behárovce
 • Hodnotenie vplyvu 1.etapy výstavby nosného systému MHD v Bratislave na životné prostredie
 • Štúdia environmentálnych aspektov výstavby Industriálneho parku Jarovce – Kittsee
 • Environmentálna štúdia vplyvov ťažby štrkopieskov v Pod.Biskupiciach - vybrané časti
 • Biokoridor Stará mláka a biocentrum Kamenáče, MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, realizačný projekt
 • Posudok pre vydanie stanoviska na stavbu Bratislava Business Center V podľa zákona NR SR č.127/1994 Z.z.
 • Posudok pre vydanie stanoviska na stavbu Bratislavské nábrežie podľa zákona NR SR č.127/1994 Z.z.