Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Rozvoj slovensko – maďarského prihraničného územia

Spoločná UŠ rozvoja slovensko – maďarského prihraničného územia predstavuje aktivitu realizovanú v rámci činnosti Zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky ochrany životného prostredia a ochrany prírody, pracovná skupina pre oblasť územného plánovania.

Spoločným cieľom štúdie slovensko-maďarského prihraničného územia je aktualizácia vzájomných poznatkov v oblasti územného plánovania oboch susediacich krajín, koordinácia slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce z hľadiska základných demografických, sociálnych a ekonomických východísk podmieňujúcich územný rozvoj, z hľadiska rozvoja dopravnej a technickej infraštruktúry, ochrany životného prostredia a ochrany prírody.

Jednou z priorít je posúdenie územných plánov a plánov regionálneho rozvoja z hľadiska podpory rozvoja bilaterálnych vzťahov a vzájomnej spolupráce.

 

VIAC INFO O PROJEKTE