Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Novinky

Územný plán mesta Komárno

Pre mesto Komárno sme zahájili práce na etape Koncept...

Územný plán pamiatkovej zóny Rusovce schválený

Územný plán zóny na území pamiatkovej zóny v bratislavských Rusovciach prehĺbuje zásady pamiatkovej starostlivosti...

AUREX partnerom Dunajského fondu

Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou pre rozvoj...

Informačný systém parkovania v Dúbravke

GIS statickej dopravy v MČ Bratislava - Dúbravka...

Výzva

Na základe zákona o registri adries vyplývajú nové povinnosti aj pre mestá a obce...

Územný generel dopravy regiónu TTSK

Pri spracovaní územného generelu dopravy Trnavského samosprávneho kraja sme sa sa pokúsli vyvoriť praktický nástroj...

GiS portál podunajských regiónov

Online Gis portál koncpecie spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru...

Tri nové online aplikácie

Tri nové online aplikácie pre Slovensko-maďarské prihraničné územie na podporu cezhraničnej verejnej dopravy a cyklodopravy...

Prístaviská Dunajbus

Štúdia vybraných prístavísk k dopravnému lodnému spojeniu DUNAJBUS na trase Hamuliakovo – Bratislava s možnosťou prepojenia na Hainburg a Viedeň