Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Novinky

PF 2017

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa pohody do nového roku...

Transformácia areálu Cvernovky

Podľa portálu etrend sa za doteraz najlepšiu koncepciu považuje návrh ateliéru AUREX...

Koncepcia tvorby PHSR

Spolu s ministerstvom pripravujeme metodiku tvorby Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja...

Koncepcia rozvoja parkovania mesta Trnava

Inteligentná koncepcia rozvoja statickej dopravy mesta Trnava...

Územný plán mesta Komárno

Pre mesto Komárno sme zahájili práce na etape Koncept...

Územný plán pamiatkovej zóny Rusovce schválený

Územný plán zóny na území pamiatkovej zóny v bratislavských Rusovciach prehĺbuje zásady pamiatkovej starostlivosti...

Informačný systém parkovania v Dúbravke

GIS statickej dopravy v MČ Bratislava - Dúbravka...

Výzva

Na základe zákona o registri adries vyplývajú nové povinnosti aj pre mestá a obce...

Územný generel dopravy regiónu TTSK

Pri spracovaní územného generelu dopravy Trnavského samosprávneho kraja sme sa sa pokúsli vyvoriť praktický nástroj...

GiS portál podunajských regiónov

Online Gis portál koncpecie spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru...

"Feasibility study" Malý Dunaj

Štúdia uskutočniteľnosti využitia vodného toku Malý Dunaj na vznik nových alternatívnych dopravných prepojení...

Priestorový rozvoj Bratislavského kraja

Priestorový rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja vzniká projekciou ateliéru AUREX...